• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

     • Edyta Ratajczak - pedagog
      Grażyna Skoczylas- Ładysz – pedagog

       

      Pracujemy w godzinach 08.00 - 17.00

      Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie, rozmowę przez dziennik elektroniczny,  telefonicznie pod nr: (22) 839-94-51

      Zadanie 1.    Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

      Prowadzenie obserwacji, rozmów, diagnoz dotyczących sytuacji uczniów i ich rodzin (m.in. diagnoza sytuacji  bytowej, sposobów spędzania czasu wolnego, kontaktów środowiskowymi, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych).

      Stała wymiana informacji na temat sytuacji poszczególnych uczniów w zespołach nauczycielskich pracujących z uczniami.

      Opracowanie narzędzi diagnozowania sytuacji szkolnej (postępy w nauce, zachowanie) i rodzinnej uczniów:

      -opracowanie kwestionariuszy ankiet dotyczących działalności opiekuńczo – wychowawczej i profilaktycznej szkoły, prowadzenie badań w tym zakresie, analiza w celu sformułowania trafnych działań w nowym roku szkolnym; wrzesień-grudzień;

      -badanie ankietowe uczniów dot. zachowań ryzykownych, stosowania używek, cyberprzemocy

      -pomoc nauczycielom w doborze narzędzi diagnozy sytuacji edukacyjnej i wychowawczej poszczególnych klas

      Pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb uczniów.

      Pomoc nauczycielom, wychowawcom w stosowaniu zaleceń zawartych w orzeczeniach
      i opiniach psychologiczno-pedagogicznych oraz analizie dokumentacji ucznia.

      Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych.

      Współpraca z wychowawcami w zakresie udzielania rodzicom informacji na temat kierowania uczniów przejawiających trudności dydaktyczno-wychowawcze do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych (przygotowanie lub współpraca  w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy z rodzicami mającymi wątpliwości co do zasadności specjalistycznej diagnozy).

      Informowanie o dostępnych szkoleniach zewnętrznych związanych z zagadnieniami diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów

      Zadanie 2.    Diagnozowanie sytuacji wychowawczej.

      Rozmowy z wychowawcami klas, nauczycielami, uczniami, rodzicami.

      Diagnozowanie sytuacji wychowawczej za pomocą narzędzi diagnostycznych (m.in. ankiety, obserwacje);

      Utrzymywanie ścisłej współpracy z kuratorami rodzinnymi uczniów objętych kuratelą.

      Kierowania uczniów przejawiających poważne trudności wychowawcze do poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych.

      Zadanie 3.    Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      Monitorowanie podejmowanych w szkole działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      Ścisła współpraca z nauczycielami w zakresie udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

      Zadanie 4.    Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień

      Gromadzenie materiałów z zakresu profilaktyki uzależnień.

      Organizowanie szkolnych akcji profilaktycznych (rozmowy, szkolenia, spotkania, warsztaty)

      Prowadzenie zajęć wychowawczo-profilaktycznych mających na celu  kształtowanie umiejętności interpersonalnych (komunikacja interpersonalna, umiejętności rozwiązywanie konfliktów, umiejętności mediacyjne, radzenie sobie ze stresem, mocne i słabe strony itd.)

      Profilaktykę  uzależnień (Internet, media, fomo)  inne w zależności od zgłaszanych potrzeb

      Zadanie 5.    Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy

      Udzielanie nauczycielom informacji na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia.

      Objęcie szczególną opieką i wsparciem uczniów niepełnosprawnych i innych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

      Wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka.

      Przeprowadzanie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności dydaktyczne i wychowawcze.

      Monitorowanie organizacji zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych specjalistycznych w tym: kompetencje emocjonalno – społeczne, TUS

      Udzielanie porad nauczycielom w zakresie doboru  metod wychowawczych w postępowaniu z uczniami przejawiającymi zaburzenia w zachowaniu.

      Projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów.

      Współpraca z rodzicami (wsparcie, pomoc w procesie wychowawczym oraz w realizacji zaleceń specjalistycznych).

      Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych.

      Zadanie 6.    Inicjowanie i podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

      Pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu wzajemnie akceptowanego porozumienia w spornych kwestiach (rola osoby neutralnej i bezstronnej).

      Podejmowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy i agresji w szkole.

      Opiniowanie spraw uczniów dotkniętych zagrożeniem oraz niedostosowaniem społecznym i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych i nieletnich.

      Opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową na potrzeby gminnego zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania w rodzinie.

      Projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów.

      Zadanie 7.    Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień.

      Udzielanie nauczycielom informacji na temat  specjalnych potrzeb ucznia.

      Wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka.

      Udzielanie porad i organizowanie konsultacji dla rodziców w zakresie rozpoznawania i rozwijania indywidualnych predyspozycji dziecka.

      Zadanie 8.    Wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególne w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

      9. Współpraca z instytucjami

      /Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Poradnie Specjalistyczne,  Punkt Konsultacyjny M,  Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodki OPS, MOS, SOS, Kurator Sądowy, Sąd Rodzinny, Policja/

       

      Zadania te są realizowane we współpracy z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
   • (+48) 22 839 48 13 - sekretariat (+48) 22 839 46 63 - pokój nauczycielski 723245897 - gabinet medyczny 723245898 - portiernia
   • Warszawa, ul. Felińskiego 15 01-513 Warszawa Poland
  • Logowanie