• Historia Szkoły

     • Historia

     • Historia szkoły

      W odrodzonej Rzeczypospolitej od 1918 r. zaczęto odbudowywać zręby państwowości i gospodarki. W zrujnowanym ekonomicznie kraju podstawowym zadaniem władz państwowych było odbudowanie oświaty i budownictwa mieszkaniowego.

      W Warszawie na terenie Starego Żoliborza powołano w 1921 r. spółldzielnię mieszkaniową zorganizowaną przez grupę działaczy spółdzielczych wywodzących się z Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), obecnie Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa (WSM). Głównym celem WSM było zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych inteligencji pracującej i robotników. Również postulowano wyrównanie poziomu edukacyjnego mieszkańców WSM - mu. Powołano Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (RTPD), którego głównym statutowym celem było zajmowanie się problemami społecznego wychowania dzieci i młodzieży. RTPD swój program wychowawczy opierało na swobodnym rozwoju fizycznym i umysłowym jednostki. Wzorowo realizowano program RTPD w działającym od 1927 r. oddziale żoliborskim. Według sprawozdań z działalności żoliborskiego oddziału RTPD za lata 1938 - 1939 działalnością wychowawczą objęto 1309 dzieci realizujac z nimi różne formy stacjonarnej pracy wychowawczej poprzez świetlice i różne zajęcia pozaszkolne.

      Żoliborski Oddział RTPD realizując swój program edukacyjny w 1930 r. założył w I Koloni WSM szkołę podstawową im. Bolesława Limanowskiego, obecnie budynki mieszczą m.in.: kino Wisła.

      W 1934(1935) r. szkołę podstawową przekształcono w Gimnazjum nadając mu imię B.Limanowskiego. Było ono pierwszą szkołą świecką na Starym Żoliborzu, odznaczającą się wysokim poziomem nauczania. Swoją wysoką pozycję wśród warszawskich szkół średnich przed II wojną światową, gimnazjum zawdzięczało stosowaniu nowoczesnych metod nauczania i wychowania. Gimnazjum łączyło swoją działalność z życiem i celami założycieli kolonii WSM - moskich. Głównym celem tej szkoły było kształcenie i wychowanie młodzieży w duchu społecznym opartym na ideałach głoszonych przez socjalistów. Według nich nowoczesny człowiek powinien aktywnie uczestniczyć w pracach wytwórczych prowadzonych w warsztatach szkolnych i innych zakładach pomocniczych prowadzonych przez WSM.

      Pośród dzieci i młodzie?y uczeszczającej do Gimnazjum przeważały dzieci robotników i inteligencji żoliborskiej, a także dzieci bezrobotnych zwolnionych od opłat za naukę.

      W latach 1939 - 1945 grono pedagogiczne uczące w Gimnazjum prowadziło komplety tajnego nauczania. Absolwencji Gimnazjum im. B.Limanowskiego aktywnie włączyli się do różnych nurtów działalności konspiracyjnej: AK, OW PPS, AL. W wyniku działań wojenych prowadzonych na terenie Starego Żoliborza od 1.08.1944 - 29.09.1944 zostały zniszczone zabudowania I Kolonii WSM przy ul. Z.Krasińskiego nr 10, również budynek gimnazjum.

      Po wyzwoleniu Warszawy 17.01.1945 Stary Żoliborz nie był całkowicie zniszczony i dlatego władze oświatowe zdecydowały się na reaktywowanie Gimnazjum im. B.Limanowskiego jako szkoły średniej z numerem I jesienią 1945 r. Gimnazjum uruchomiono w budynku przy ul. Felińskiego nr 15 powstałym w latach dwudziestych dla V Państwowego Gimnazjum i Liceum im. księcia Józefa Poniatowskiego.

      Żoliborska Jedynka swoją działalność realizowała jako szkoła świecka i środowiskowa pod opieką RTPD, a następnie TPD. Od 1957 r. pod nazwą I Liceum Ogólnokształcące im. B.Limanowskiego jako jednostka państwowa, a od 1997 przejęta przez gminę Warszawa - Centrum.

      Marek Kostrzewa, absolwent z 1973 r

  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
   • (+48) 22 839 48 13 - sekretariat (+48) 22 839 46 63 - pokój nauczycielski 723245897 - gabinet medyczny 723245898 - portiernia
   • Warszawa, ul. Felińskiego 15 01-513 Warszawa Poland
  • Logowanie