• Kompetencje rady rodziców

     Do kompetencji rady rodziców należy w szczególności:

      

     • Występowanie we wszystkich sprawach dotyczących szkoły do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny.
       
     • Uchwalanie, w porozumieniu z radą pedagogiczną, programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły.
       
     • Opiniowanie projektu planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora.
       
     • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
       
     • Opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską.
       
     • Opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.
       
     • Występowanie do dyrektora z wnioskiem o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów (na terenie szkoły) jednolitego stroju oraz udział w określeniu wzoru tego stroju.
       
     • Występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy dyrektora i nauczycieli.
       
     • Występowanie z wnioskiem o utworzenie rady szkoły.
       
     • Wybór przedstawicieli rodziców do rady szkoły, komisji oraz innych organów, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów danej szkoły.
       
     • Wybór przedstawicieli rady do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.
       
     • Uchwalanie corocznego preliminarza rady i jego zmian.
       
     • Zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego rady (po zbadaniu sprawozdania przez komisję rewizyjną i przedstawieniu przez nią opinii w tej sprawie).
       
     • Uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców.
       
     • Podejmowanie decyzji o sposobach wydatkowania zebranych funduszy.
     •  
  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
   • (+48) 22 839 48 13 - sekretariat (+48) 22 839 46 63 - pokój nauczycielski 723245897 - gabinet medyczny 723245898 - portiernia
   • Warszawa, ul. Felińskiego 15 01-513 Warszawa Poland
  • Logowanie