• Stypendia

   • Stypendium za wyniki w nauce
    • Stypendium za wyniki w nauce

    • 29.01.2024 14:09
    • wniosek_o_wyplate_stypendium_za_wyniki_w_nauce.doc

      
     Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce
     lub za osiągnięcia sportowe

      

    •  

      

     Niniejszy regulamin opracowany został na podstawie art. 90g i 90c ust. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

      

     Rozdział 1

      

     Postanowienia ogólne

      

     § 1.

      

     Regulamin przyznawania uczniom stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, zwany dalej „regulaminem” określa:

      

     1) osoby uprawnione do otrzymania stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

      

     2) kryteria przyznawania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

      

     3) sposób ustalania wysokości stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

     4) tryb składania i rozpatrywania wniosków;

     5) terminy i formy wypłacania stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

      

     Rozdział 2

      

     Zasady ogólne przyznawania stypendium

      

     § 2.

     Szkoła może udzielać uczniom pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym tj.:

     1) stypendium za wyniki w nauce;

     2) stypendium za osiągnięcia sportowe.

      

     § 3.

      

     Uczeń może otrzymać niezależnie dwa rodzaje stypendiów: za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, jeśli spełni przewidziane w regulaminie kryteria.

      

     § 4.

      

     Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje się raz w okresie (semestrze).

      

      

      

      

     Rozdział 3

     Osoby uprawnione i nieuprawnione do otrzymania stypendium

      

     § 5.

      

     O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu(semestru) nauki.

      

     § 6.

      

     Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas ostatnich za II okres (semestr) nauki

      

     Rozdział 4

      

     Kryteria przyznawania stypendiów za wyniki w nauce

      

     § 7.

      

     Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał średnią ocen nie niższą niż 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr).

      

     § 8.

      

     Maksymalna kwota przyznanego stypendium za wyniki w nauce nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

      

     § 9.

      

     Wysokość stypendium za wyniki w nauce uzależniona jest od uzyskanej średniej ocen, liczby uczniów, którzy uzyskali w danym semestrze wymaganą średnią oraz wysokości środków przekazanych na ten cel przez organ prowadzący.

      

     § 10.

      

     Wysokości stypendium za wyniki w nauce ustala co semestr dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą pedagogiczną i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

      

      

     Rozdział 5

      

     Kryteria przyznawania stypendiów za osiągnięcia sportowe

      

     § 11.

      

     Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu:

     1) stołecznym;

     2) powiatowym;

     3) wojewódzkim,

     4) ogólnopolskim,

     5) międzynarodowym

      

      

      

     oraz uzyskał co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium

      

     lub uczniowi szczególnie aktywnemu w rozgrywkach międzyszkolnych, w których bierze udział jako reprezentant szkoły.

      

     § 12.

      

     Stypendium za osiągniecia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki indywidualnie lub zespołowo.

      

     § 13.

      

     W przypadku osiągnięć zespołowych stypendium jest przyznawane członkom zespołu, którzy zostali zgłoszeni do rozgrywek i brali udział w co najmniej jednych oficjalnych zawodach o zdobycie III, II, I miejsca.

      

     § 14.

      

     Maksymalna kwota przyznanego stypendium za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć dwukrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

      

     § 15.

      

     Wysokość stypendium za osiągnięcia sportowe jest uzależniona od liczby uczniów, którzy uzyskali w danym semestrze te osiągnięcia oraz wysokości środków przekazanych na ten cel przez organ prowadzący.

      

     Rozdział 6

      

     Tryb przydzielania stypendium

      

     § 16.

      

     Dyrektor powołuje komisję stypendialną w składzie: przewodniczący oraz co najmniej dwóch nauczycieli.

      

     § 17.

      

     Komisja składa dyrektorowi szkoły protokół z posiedzenia komisji stypendialnej

      

     § 18.

      

     Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w planie finansowym szkoły.

      

     § 19.

      

     Przyznane uczniowi przez dyrektora szkoły stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie jest decyzją administracyjną i nie podlega procedurze odwoławczej.

      

      

      

      

     § 20.

      

     Dokumentację dotyczącą przyznanych stypendiów przechowuje szkoła.

      

     Rozdział 7

     Terminy i formy wypłaty stypendium

      

     § 21.

      

     Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe wypłacane jest raz w okresie (semestrze), tj.:

     1) za pierwszy semestr do 31 marca;

     2) za drugi semestr do 30 września.

      

     § 22.

      

     Stypendium wypłacane jest w formie gotówki w szkole lub na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez rodziców lub opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia.

      

     Rozdział 8

     Postanowienia końcowe

      

     § 23.

      

     Podstawą przyznania stypendium jest pisemny wniosek w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia odpowiednio I okresu (semestru) lub zakończenia zajęć rocznych. Wniosek może być złożony przez ucznia pełnoletniego, rodziców lub opiekunów prawnych albo przez wychowawcę a w odniesieniu do stypendium sportowego przez nauczyciela wf.

      

      

     § 24

      

      

     Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 stycznia 2022r

      

     § 25.

      

     Regulamin zostaje zamieszczony do ogólnej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
   • (+48) 22 839 48 13 - sekretariat

    (+48) 22 839 46 63 - pokój nauczycielski

    723245897 - gabinet medyczny

    723245898 - portiernia
   • Warszawa, ul. Felińskiego 15
    01-513 Warszawa
    Poland
  • Logowanie