• Stypendia

   • Stypendium szkolne
    • Stypendium szkolne

    • 12.02.2022 15:21
    • Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

      

    • Stypendium szkolne - dla kogo?

     Pierwszą formą wsparcia jest pomoc socjalne. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

     • bezrobocie,
     • niepełnosprawność,
     • ciężka lub długotrwała choroba,
     • wielodzietność,
     • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
     • alkoholizm lub narkomania,
     • gdy rodzina jest niepełna,
     • zdarzenie losowe.

     Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy.

      

     Stypendium szkolne na edukację

     Ustawa o systemie oświaty określa rodzaj wydatków oraz sposób, w jaki mogą zostać rozdysponowane środki pieniężne przyznane na dziecko w ramach pomocy socjalnej. Stypendium szkolne zgodnie z przepisami może być udzielane uczniom w formie:

     • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
     • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

     Rada gminy definiuje sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności oraz formę, w jakiej udziela świadczenia w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Dodatkowo rada gminy ustala tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.

     Jak złożyć wniosek o stypendium szkolne?

     Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego dla dziecka na rok szkolny 2022/2023 można składać w terminie od 1 września 2022 r. do 15 września 2023 r. w odpowiednim od miejsca zamieszkania dzielnicowym, gminnym lub miejskim ośrodku pomocy społecznej.

      

     typendium szkolne o charakterze socjalnym przyznawane jest na wniosek: rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły, dyrektora kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektora ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

     Kryterium dochodowe przy stypendium szkolnym

     Z pomocy finansowej mogą skorzystać rodziny, które spełniają tzw. kryterium dochodowe. Wysokość tej kwoty reguluje ustawa. W 2021 r. kryterium dochodowe wynosi 528 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. W praktyce oznacza to, że o stypendium szkolne wnioski mogą składać osoby, których miesięczny dochód nie przekracza 528 zł.

      

     Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

      
      

     Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego  dla uczniów zamieszkałych w m.st. Warszawie  realizowana jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny.

     Stypendium szkolne od 1 września 2020 roku może być przyznane na zakup:

     1. podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, 
     2. komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,
     3. biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,
     4. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 
     5. w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

     Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej: niskim dochodem na osobę w rodzinie, wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną, występowaniem w domostwie: bezrobocia, niepełnosprawności, choroby ciężkiej, długotrwałej lub nieuleczalnej, alkoholizmu, narkomanii lub życiowej spowodowanej zdarzeniem  losowym.     
     Wysokość wsparcia finansowego wynosi miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł.

     Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 422,40 zł do 528 zł wysokość stypendium nie powinna przekroczyć miesięcznie kwoty 186 zł. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 422,40 zł wysokość stypendium nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 248 zł.  Jeżeli w rodzinie występują inne okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe – stypendium może wynosić powyżej 186 zł, ale nie więcej niż 248 zł.              

     W okresie od 1 września do 15 września rodzice uczniów mogą składać wnioski 
     o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego dla dziecka do ośrodków pomocy społecznej. 

     Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego wynosi jednorazowo do 620 zł i jest świadczeniem pieniężnym.

      

     Załączniki:

    • Wróć do listy artykułów
  • Kontakty

   • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie
   • (+48) 22 839 48 13 - sekretariat

    (+48) 22 839 46 63 - pokój nauczycielski

    723245897 - gabinet medyczny

    723245898 - portiernia
   • Warszawa, ul. Felińskiego 15
    01-513 Warszawa
    Poland
  • Logowanie